Reglement inname openbaar domein wordt verder gestroomlijnd

Op 19 november 2019, over deze onderwerpen: Politiek in Sint-Truiden

De gemeenteraad van Sint-Truiden keurde op maandag 18 november het aangepaste retributiereglement rond de inname van openbaar domein goed. Op basis van praktijkervaring werden enkele passages verder verfijnd en uitgebreid om de toepassing ervan te optimaliseren. 

Het gaat om een aanpassing aan een reglement dat begin dit jaar in voege ging. Dat reglement stroomlijnt de administratieve procedures rond de inname van openbaar domein door de aanvragen, het beheer en de verdere afhandeling ervan centraal te beheren.

“Dat is een hele verbetering ten opzichte van hoe het vroeger was, toen je bijvoorbeeld voor een commerciële activiteit bij de ene stadsdienst moest aankloppen en voor een verhuis elders moest zijn. Na een jaar hebben we de vernieuwde werking geëvalueerd en op basis daarvan nu enkele aanpassingen aangebracht aan het reglement. Deze ingrepen maken de procedure voor iedereen eenvoudiger, rechtlijniger en duidelijker", aldus schepen van Financiën Jo François (N-VA).

Vrijstelling
In het aangepaste reglement worden de verschillende types van inname (verhuis, werken,…) en de aard van het ingenomen domein (parkeerplaats, straat,…) verder op scherp gesteld. Daarnaast zijn de aanvraagtermijnen op bepaalde punten herzien en werden ook enkele uitzonderingen bepaald. Zo zal er geen retributie worden geïnd voor zogenaamde privé-activiteiten met een publiek karakter, zoals straatfeesten en buurtevenementen. Dat is vandaag ook niet het geval en daarom werd dit ook als dusdanig opgenomen in het aangepaste reglement. Op die manier wil het bestuur dergelijke initiatieven, die leven in de stad brengen, maximaal ondersteunen.

Overkoepelend geïntegreerd reglement

Verder kondigde schepen Jo François aan dat de stad werk zal maken van een overkoepelend reglement inname openbaar domein, dat zich zal uitstrekken over de verschillende stadsdiensten heen. "Sinds ik aan de slag ben gegaan als schepen van Sint-Truiden is het mij eens te meer opgevallen dat er een versnippering bestaat op het vlak van reglementen en toepassingen in ons stadsbestuur. Daarom zullen wij de komende maanden toewerken naar één globaal, geïntegreerd reglement. Een reglement dat niet alleen transparanter is voor alle partijen, maar waarmee we ook de administratieve rompslomp tot een minimum willen beperken."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is